Algemene voorwaarden

Hithunters

Algemene voorwaarden Hithunters

 

1. Definities

 1. Hithunters: de vennootschap onder firma “Hithunters V.o.F.”, statutair gevestigd in ’s-Hertogenbosch en aldaar kantoorhoudende aan de Utopialaan 49 (5232 CD).
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Hithunters werkzaamheden verricht, dan wel met wie Hithunters een overeenkomst aangaat of met wie Hithunters in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
 3. Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Hithunters, waarbij Hithunters zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.

 

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, Overeenkomsten of eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Hithunters en Opdrachtgever.
 2. Door het verstrekken van een Opdracht accepteert de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, ook wanneer de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever anders zouden luiden.
 3. Schriftelijke bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding, indien en voor zover zij door Hithunters uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door Hithunters uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3. Offertes, opdrachtbevestiging en termijnen.

 1. Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties van Hithunters zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Hithunters baseert zijn offertes, begrotingen en voorcalculaties op de door Opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens.
 2. Overeenkomsten kunnen alleen tot stand komen door een schriftelijke opdrachtbevestiging van Hithunters. Indien tegen een schriftelijke opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door Opdrachtgever, zijn partijen gebonden aan de inhoud van de opdrachtbevestiging.
 3. Door de Hithunters opgegeven termijnen waarbinnen de Overeenkomst door Hithunters moet worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering en zijn afhankelijk van de op het moment van bevestiging van de Opdracht geldende omstandigheden.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft Hithunters recht op een redelijke termijn om de Overeenkomst alsnog uit te voeren. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de Opdrachtgever.
 5. Indien ook binnen de in het vorige lid genoemde termijn de Overeenkomst niet volledig wordt uitgevoerd, is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Het achterwege blijven van volledige uitvoering kan echter jegens Hithunters nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

 

4. Aansprakelijkheid.

 1. Behoudens aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, is de totale aansprakelijkheid van Hithunters uit hoofde van de Overeenkomst steeds beperkt tot het in dit artikel bepaalde.
 2. Hithunters is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die hem ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever wordt geacht teksten en afbeeldingen die hij aan Hithunters verstrekt, op authenticiteit en auteursrechten te controleren. Opdrachtgever wordt geacht alle voor uitvoering van de Overeenkomst aan Hithunters ter beschikking gestelde zaken van grote waarde te verzekeren. Voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het door de Opdrachtgever gepubliceerde is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk.
 3. Het bedrag der schade van welke aard dan ook, door Hithunters in geval van bewezen ondeugdelijkheid van verrichtte prestaties aan Opdrachtgever – na tijdige reclame – te voldoen, bedraagt nooit meer dan het totaal bedongen bedrag aan honorarium van Hithunters zoals vermeld in de Overeenkomst, althans maximaal het bedrag wat de verzekeraar van Hithunters in voorkomend geval uitkeert. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interest, uit welke hoofde dan ook (waaronder doch niet uitsluitend het handelen in strijd met de wetgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens), is contractueel uitgesloten.
 4. Indien Hithunters ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de Overeenkomst met de Opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Opdrachtgever Hithunters ter zake volledig vrijwaren en Hithunters alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
 5. Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt Hithunters geen enkele aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van door Hithunters ingeschakelde derden, dienstverleners of hulppersonen.

 

5. Overmacht.

 1. Tekortkomingen van Hithunters in de nakoming van de Overeenkomst als gevolg van overmacht geven de Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst.
 2. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd, is Hithunters bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat dit aan de Opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Na het wegvallen van de overmachtsituatie is Hithunters gerechtigd alsnog te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.
 3. Onder overmacht zijn mede begrepen tekortkomingen van Hithunters in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van staking, mobilisatie, oorlog, brand, uitvallen van automatisering, ziekteverzuim, vertraging in de door derden te verrichten werkzaamheden, terrorisme, onlusten, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden.

 

6. Intellectuele eigendomsrechten.

 1. Hithunters is, tenzij expliciet anders is overeengekomen, gerechtigd zijn naam in door hem vervaardigde werken op te nemen.
 2. Tenzij uit de opdrachtbevestiging anders blijkt gelden het eerste gebruik en de eerste oplage van een door de Hithunters vervaardigd werk als de overeengekomen bestemming en oplage.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten op werken, in welke vorm dan ook, vervaardigd door Hithunters blijven van de Hithunters.
 4. Hithunters behoudt, tenzij met Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de eigendom van alle door hem vervaardigde roerende zaken, alsmede de intellectuele eigendomsrechten van alle door hem vervaardigde werken.
 5. De Opdrachtgever verkrijgt het recht tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het op basis van de verstrekte Opdracht door Hithunters vervaardigde werk. Dit recht is beperkt tot de overeengekomen bestemming en oplage.
 6. Van elke herdruk, hergebruik of gebruik van een werk in afwijking van de overeengekomen bestemming en oplage dient de Hithunters vóóraf in kennis te worden gesteld. Hithunters verleent toestemming voor herdruk, hergebruik of gebruik van een werk in afwijking van de overeengekomen bestemming, tenzij zwaarwegende belangen aan het verlenen van toestemming in de weg staan.
 7. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in een werk vervaardigd door de Hithunters zonder diens voorafgaande schriftelijke toestemming.
 8. Nadat de eerste verveelvoudiging van een werk vervaardigd door de Hithunters openbaar is gemaakt zijn Opdrachtgever en Hithunters vrij om het werk of de verveelvoudigde exemplaren daarvan te gebruiken voor hun eigen publiciteit en promotie en daarbij elkaars (handels-)naam te vermelden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. Hithunters ontvangt van Opdrachtgever kosteloos 5 exemplaren van het verveelvoudigde werk, tenzij anders is overeengekomen.
 10. Indien een derde zich schuldig maakt aan inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van Hithunters, zal Hithunters in en buiten rechte maatregelen nemen tot het staken van die inbreuk. De Opdrachtgever is verplicht daartoe alle medewerking te verlenen aan Hithunters.
 11. Concepten, ontwerpen, methodieken, benamingen, afbeeldingen en tekeningen mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn gemaakt. Zij mogen alleen worden gebruikt door Hithunters. De Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de concepten, ontwerpen, methodieken, benamingen, afbeeldingen en tekeningen. Hij zal deze niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst door Hithunters. De Opdrachtgever zal alle derden verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven. Indien hij handelt in strijd met deze bepaling, zal hij zonder enige aanmaning of ingebrekestelling een dadelijk opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete verbeuren aan Hithunters van € 1.000,-. Deze boete laat de overige rechten van Hithunters, waaronder die op schadevergoeding, onverlet.

 

7. Honorering.

 1. De bepaling van het honorarium van Hithunters geschiedt op basis van zijn uurtarief en bijkomende kosten.
 2. Overeengekomen uurtarieven zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals die ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst golden. Relevante kostenfactoren zijn onder meer bedrijfskosten, het door de Opdrachtgever gewenste expertiseniveau van Hithunters ten aanzien van de Opdracht, het commercieel belang van de Overeenkomst en de daarmee verband houdende vergoeding voor verveelvoudiging.
 3. Bijkomende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Onder bijkomende kosten wordt verstaan: gemaakte reiskosten en alle kosten voor materialen, mailings, drukwerk, ingeschakelde derden, hulpmiddelen en uit de uitwerking van de Overeenkomst voortvloeiende middelen, die niet tot de normale bedrijfskosten van Hithunters behoren.
 4. Hithunters is gerechtigd het overeengekomen honorarium, waaronder de uurtarieven, te verhogen indien de Opdrachtgever eenzijdig wijzigingen in de Overeenkomst aanbrengt. Hithunters zal binnen de grenzen van het redelijke aan de wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
 5. Een honorarium dat Hithunters voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie zoals vastgelegd en omschreven in de Overeenkomst.
 6. Werkzaamheden als gevolg van een wijziging in de Overeenkomst door de Opdrachtgever na het sluiten van de Overeenkomst worden verrekend als meerwerk.

 

8. Prestaties, reclame, tussentijdse beëindiging.

 1. De Opdrachtgever verplicht zich het door de Hithunters vervaardigde werk te ontvangen en de overeengekomen vergoedingen te betalen, inclusief licentievergoedingen, ongeacht of tot verveelvoudiging wordt overgegaan of niet.
 2. Hithunters is gerechtigd om bij levering van drukwerk af te wijken van het overeengekomen aantal indien de afwijking niet meer dan tien procent van het overeengekomen aantal bedraagt. Het meer of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
 3. Garanties, van welke aard dan ook, betreffende de uitvoering van een Overeenkomst door Hithunters, worden door Hithunters niet verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De enkele vermelding op offertes, begrotingen, voorcalculaties en opdrachtbevestigingen van eventuele gevolgen en/of eigenschappen van te verrichten werkzaamheden of leveringen kan niet als zodanig gelden. Alle Overeenkomsten geschieden steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. Reclames met betrekking tot de door Hithunters uitgevoerde Overeenkomst moeten binnen 5 dagen ná uitvoering van de werkzaamheden gedetailleerd per aangetekend schrijven ter kennis van Hithunters worden gebracht. Bij gebreke hiervan wordt Hithunters geacht de Overeenkomst in overeenstemming met zijn verplichtingen te hebben uitgevoerd.
 5. Het indienen van reclames laat de verplichting van Opdrachtgever tot tijdige betaling onverlet.
 6. Hithunters kan, ter uitvoering van de Overeenkomst en in overleg met de Opdrachtgever, derden inschakelen. De inschakeling van derden geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen.
 7. Hithunters heeft het recht de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, wanneer de Opdrachtgever in gebreke is en na ingebrekestelling blijft met de nakoming van op hem rustende verplichtingen.

 

9. Betaling

 1. De Opdrachtgever dient de honorering met verrekening van meerwerk, voorschotten, kosten en de overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen op eerste verzoek van de Hithunters te betalen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Hithunters is vereist en is de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, voor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke betaling uitblijft.
 2. Onverminderd het recht op schadevergoeding komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het aan Hithunters verschuldigde (achterstallige) honorarium, met een minimum van € 150,- (exclusief BTW) en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar.
 3. Hithunters heeft het recht Opdrachtgever te verzoeken om een eenmalig of periodiek voorschot.

 

10. Bescherming persoonsgegevens/meldplicht datalekken

10.1 Bescherming persoonsgegevens

10.1.1 Hithunters en Opdrachtgever verplichten zich over en weer in overeen­stemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen.

10.1.2    Hithunters zal persoonsgegevens van Opdrachtgever, zonder expliciete (schriftelijke) toestemming van Opdrachtgever of een wettelijke verplichting, niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden. Hithunters neemt hierbij de noodzaak en de aard van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst in ogenschouw, alsmede het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden gebruikt en de periode hoe de gegevens nodig zijn om te bewaren voor dat doel.

10.1.3 Hithunters heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10.1.4 Hithunters is gerechtigd derden in te schakelen in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst op afstand. Als deze derde persoons­gegevens van Opdrachtgever gaat verwerken, heeft Hithunters de toestemming van Opdrachtgever nodig. Met het aangaan van een Overeenkomst met Hithunters, gaat Opdrachtgever akkoord met de verwerking van persoonsgegevens door eventuele inschakeling van derden.

10.1.5 Het staat Opdrachtgever vrij om tijdens de looptijd van de Overeenkomst een onafhankelijke deskundige in te schakelen om de naleving door Hithunters op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens te (laten) controleren. Opdrachtgever draagt in een dergelijk geval de kosten.

10.1.6 Hithunters verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Hithunters en Opdrachtgever hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

 

10.2       Meldplicht datalekken

10.2.1    Met inachtneming van de Wet zal Hithunters eventuele datalekken melden aan de Autoriteit Persoons­gegevens. In voorkomend geval zal Hithunters Opdrachtgever daarover tijdig en volledig informeren. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoons­gegevens geven hierover meer informatie.

10.2.2    Voor het bepalen of sprake is van een datalek dient Hithunters (en Opdrachtgever) gebruik te maken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Beleidsregels meldplicht datalekken.

10.2.3    Alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoons­­gegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoons­gegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking worden door Hithunters (en Opdrachtgever) aangemerkt als ‘datalek’ (bijvoorbeeld het verlies van een USB-stick of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of een malwarebesmetting).

10.2.4    De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

10.2.5 Als Opdrachtgever zich bewust is geworden van een datalek, moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht dit niet lukken, dan moet Opdrachtgever een verklaring voor de vertraging geven.

 

11. Toepasselijk recht

Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

 

12. Geschillen

Eventuele geschillen welke op grond van of in verband met een Opdracht tussen Hithunters en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Hithunters is gevestigd.